APPENDIX: de woorden van Stevin

APPENDIX: de woorden van Stevin

Hieronder volgt de woordenlijst van Stevin. In de linker kolom vind je het Latijnse woord, in de middelste kolom het woord dat Stevin ervoor bedacht heeft en in de laatste kolom vind je het woord dat wij in het hedendaags Nederlands gebruiken.

 

Latijns Stevin hedendaags Nederlands
 continua proportio gheduerighe everedenheyt aaneengeschakelde evenredigheid
 globus terrestris eertcloot aardglobe
 geographia eertclootschrift aardrijkskunde
 geographus eertclootschrijver aardrijkskundige
 pyramis truncata  ghecorte naelde  afgeknotte pyramide
 subtrahere  aftrecken  aftrekken
 algebra  stelreghel  algebra, stelkunde
 axis  as  as
 basis  gront  basis
 elementra  beghinselen  beginselen
 definire  bepalen  bepalen
 definitio  bepalinghe  bepaling
 conclusio  besluyt  besluit
 motus planetarum  dwaelderloopen  beweging der planeten
 demonstratio  bewijs  bewijs
 speculum convexum  bolle spiegel  bolle spiegel
 sphaericus  hemelclootsch, clootsch  bolvormig
 architectura  huysbou  bouwkunst, bouwkunde
 architect  boumeester  bouwmeester
 latitudo  breetheyt  breedte
 cylinder  seul  cilinder
 sinus arcus complementi  schilboochs houckmaet  cosinus
 dividere  deelen  delen
 divisio  deeling  deling
 perspectiva  deursichtighe  doorzichtkunde
 triangulus  driehoek  driehoek
 unitas  eenheyt  eenheid
 termini  palen  elementen (v.e. driehoek)
 ellipsis  scheefrondt  ellips
 proportionaliter  everedelick  evenredig
 proportionalis  everednich  evenredig
 proportio  everedenheyt  evenredigheid
 parallela  evewijdeghe  evenwijdige (lijn)
 homologa  lijckstandighe sijden  gelijkstandige zijden
 instrument  reetschap  gereedschap
 historia  gheschiedenis  geschiedenis
 genus  gheslacht  geslacht
 casus  geval  geval
 horizon  sichteinder  gezichtseinder
 gradus  trap  graad
 revisie  hersiening  herziening
 datum  tghegheven  het gegeven
 quaesitum  tbegheerde  het gevraagde
 qualitas  ghedaente  hoedanigheid
 academia  hoochschool, opperschool, gemeenschool  hogeschool
 speculum concavum  holle spiegel  holle spiegel
 centurio  hondertleyer  hoofdman over honderd
 decurio  thienleyer  hoofdman over tien
 caput  hooft-stuck  hoofdstuk
 hyperbole  wassende sne  hyperbool
 extrema et media ratio  duer uyterste en middelreden  in uiterste en middelste reden
 conisectio  kegelsne  kegelsnede
 angulus complementi  schilhouck  komplement
 argumentum  cort begrijp  kort begrip
 cubus  teerlinck  kubus
 vocabula artium  constwoorden  kunstwoorden
 geometricus practicus  dadelicke landmeter  landmeter
 tractatus conicorum  keghelhandel  leer van de kegel
 longitudo  lanckheyt  lengte
 letteren  bouckstaven  letters
 perpendicularis  hanghende  loodlijn
 geometria  meetconst  meetkunde
 geometricus  meetconstigh  meetkundig
 geometrice  meetconstlick  meetkundig
 geometricus  meter  meetkundige
 meridianus circulus  middachront  middagcirkel, meridiaan
 media proportionalis  middeleveredighe  middelevenredige
 diameter  middellini  middellijn
 centrum  middelpunt  middelpunt
 nominator  noemer  noemer
 inversa ratio  verkeerde reden, overanderde reden  omgekeerde reden
 peripheria  omtreck  omtrek
 examineren  ondersoecken  onderzoeken
 planum infinitum  oneijndelick plat  oneindig groot vlak
 anatomia  opsnijding  ontleedkunde
 incommensurabilis  onmetelick  ontmeetbaar
 titel  opschrift  opschrift
 Addere  vergaren  optellen
 parabola brantsne  parabool
 parallelogramum  evewijdich vierhouck  parallellogram
 tresorier  penninckmeester  penningmeester
 scenographia  verschaeuwing  perspektief
 bellum defensivum  weercrijch perspektiefschildering
 columna  pilaer  pilaar
 postulatum  begheerte  postulaat
 productum  uytbreng  produkt
 pyramide  naelde  pyramide
 quotiens  werf, mael  quotient
 tangens linea  raecklijn  raaklijn
 ratio  reden  reden, verhouding
 octohedrum  achtgrondich lichaem  regelmatig achtvlak
 dodecahedrum  twelfgrondich lichaem  regelmatig twaalfvlak
 icosahedrum  twintich grondich lichaem  regelmatig twintigvlak
 Arithmetica  telconst  rekenkunde
 arithmetica  telconst  rekenkunde
 arithmeticus  telder  rekenkundige
 interest  verloop  rente, interest
 reliquum  rest  rest
 series, ordo  rije  rij
 riole  waterloop  riool
 alchimie  stoffscheyding  scheikunde
 alchimus  stoffscheyder  scheikundige
 Acutus angulus  scherphouck  scherpe hoek
 diameter visualis  grijphouck schijnbare middellijn
 hypotenusa  schoensche sijde  schuine zijde
 secans  snijlijn  sekans
 sinus  houckmaet  sinus
 tabula sinuum  tafel der houckmaten  sinustafel
 secans linea  snijlijn  snijlijn
 summa  som  som
 sphaeroïdalis  lancworpighe cloot  spheroïde
 algebraica operatio  stelreghelsche wercking  stelkundige bewerking
 propositio  stelling  stelling
 theorema  vertooch  stelling
 propositio  voorstel  stelling
 materia  stof  stof
 angulus obtusus  plomphouck  stompe hoek
 semidiameter  halfmiddellini  straal
 tangens  raecklijn  tangens
 termini  palen  termen (v.e. evenredigheid)
 praxis geometriae  meetdaet  toegepaste meetkunde
 praxis arithmeticae  teldaet  toegepaste rekenkunde
 praxis artis ponderariae  weeghdaet  toegepaste weegkunde
 punctum verticale  toppunt  toppunt
 dichotomia  tweescheyding, tweespalting  tweedeling
 commentator  uytleggher  uitlegger
 sortie  uytval  uitval
 inventie  vont  uitvinding
 polygonum  veelhouck  veelhoek
 contractus  verdragh  verdrag
 multiplicatie  menichvuldighen  vermenigvuldigen
 vestibulum  voorloof  vestibule
 tetraedrum  viergrondich lichaem  viervlak
 planum  plat  vlak
 superficies  vlack  vlak
 exemplum  voorbeelt  voorbeeld
 propositie  voorslag  voorstel, voorslag
 president  voorsitter  voorzitter
 problema  werckstuck  vraagstuk
 mathematica  wisconst  wiskunde
 mathematice  wisconstelick  wiskundig
 mathematicus  wisconstigh  wiskundig
 mathematicus  wisconstnaer  wiskundige
 cosmographia  weereltschrift  wiskundige aardrijkskunde
 instrumenta mathematica  wisconsttuyghen  wiskundige instrumenten
 dictionarium  woortbouck  woordenboek
 radix  wortel  wortel
 extractio radicum  worteltrecking  worteltrekking
 hydrographia  zeeschrift  zeebeschrijving
 centrum gravitatis  swaerheyts middelpunt  zwaartepunt

 


Tijdlijn – Geschiedenis van de wiskunde